počet produktů: 0
cena: 0 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek
Přihlásit k odběru
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 74
týden: 435
celkem: 71363

HET vápenný nátěr, bílý

HET vápenný nátěr, bílý
0% (0 hodnocení)
cena bez DPH:146 Kč
cena vč. DPH:177 Kč
177 Kč
K výběru je více variant produktu (2)

varianty produktu (2)

název produktukód produktucenadostupnost
HET vápenný nátěr, bílý 6 Kg 416563 177 Kč Skladem
vložit do košíku
ks
HET vápenný nátěr, bílý 15 Kg 416567 299 Kč Skladem
vložit do košíku
ks
popis
obrázky
parametry
soubory a odkazy
diskuze

Klasický vápenný nátěr doporučujeme pro užitkové a hospodářské prostory, sklady, nenáročné aplikace. Podkladový materiál omítky, zdivo, betonové panely, beton. Odstín bílé barvy. Přednosti vápenného nátěru - vodou ředitelný, omezuje tvorbu plísní, dezinfikuje podklad, použití do interiéru i exteriéru, je paropropustný, má výhodnou cenu.

Vydatnost:
2,5 - 5 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a  struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy.

Doba zasychání:
Minimálne 4 hodiny při 20 °C a 60% relativní vlhkosti vzduchu.

Skladování:
24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při teplotě +3 až +30 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Příklad aplikačního postupu:

  1. provést zakrytí oken, radiátorů, zárubní apod.
  2. nové omítky je vhodné před aplikací postřikovačem lehce orosit, aby podklad nesál příliš vody z barvy. Podklad nesmí být ale příliš nasáklý vodou, hrozilo by snížení přilnavosti barvy k podkladu a vznik defektů.
  3. základní nátěr se provede barvou zředěnou do cca 0,5 - 0,75 litru vody na  1 kg hmoty. Množství vody je u všech nátěrů potřeba upravit v závislosti na  aplikační metodě, teplotě a charakteru podkladu. Před aplikací důkladně promíchat. Při manipulaci nebo míchání se postupuje tak, aby nedocházelo k  pronikání vzduchu do barvy. Občasné zamíchání je potřeba i v průběhu vlastní aplikace.
  4. po vyzrání (karbonataci) základního napouštěcího nátěru se nanesou minimálně 3 krycí nátěry barvou zředěnou cca 0,3 - 0,6 litru vody na 1 kg barvy. Nátěrový postup je nejlépe provádět tzv. „lazurováním“, nanášením více, co možná nejtenčích, vrstev barvy točivými pohyby, a to vždy po vyzrání jednotlivých vrstev.
  5. ostatní plochy je nutné chránit zakrytím proti potřísnění, v případě potřísnění ihned očistit vodou

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

hydroxid vápenatý.

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
HET vápenný nátěr, bílý
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
X
Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením tohoto webu souhlasíte s jejich používáním.