počet produktů: 0
cena: 0 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek
Přihlásit k odběru
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 8
týden: 91
celkem: 2850

Tiret Professional čistič odpadů 500 ml

Tiret Professional čistič odpadů 500 ml
0% (0 hodnocení)
katalogové číslo: 715110
EAN: 8594002680282
cena bez DPH:58 Kč
cena vč. DPH:70 Kč
Skladem
70 Kč
vložit do košíku
ks
popis
obrázky
parametry
soubory a odkazy
diskuze

Čistič odpadů, dokonale odstraní i ty nejodolnější usazeniny lépe než tradiční metody a čističe. Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu. Bezpečný na kovové i umělohmotné potrubí.

Návod na použití:
1. Nalijte čistič do odpadu. V případě silných usazenin lijte s proudem vody.
2. Nechte 15 minut působit (na silné usazeniny nechte působit déle).
3. Propláchněte pečlivě horkou vodou.
4. Minimální dávka čištění je půl lahve. Jedna láhev je na 1-2 čištění.

Složení:
< 5%: hydroxid sodný, chlornan sodný (chlorové bělicí činidlo), amforetní povrchově aktivní látky.

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Chlornan sodný; hydroxid sodný

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Tiret Professional čistič odpadů 500 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
X

Tento web použivá soubory cookies. Dalším pocházením tohoto webu souhlasíte s jejich používáním ROZUMÍM.